Arvomme

Toimintamme perustuu arvoihin, joita toteutamme kaikessa tekemisessämme.

ARVOSTAMME

Kuuntelemme, olemme läsnä, toimimme asiakaslähtöisesti ja itsemääräämisoikeutta kunnioittaen. Arvostamme asukkaan elämänkokemusta ja tuemme kykyä tehdä päätöksiä hänen omaa hoitoaan koskien. Toimimme ammatillisesti ja toistemme osaamista arvostaen.

OPIMME

Ammattitaito ja osaaminen on hyvän hoidon kivijalka. Kehitämme osaamistamme jatkuvasti niin tiiminä kuin yksilöinä ja olemme ylpeitä osaamisestamme.

TOIMIMME LUOTETTAVASTI

Toimintamme perustuu luottamukseen ja ammattitaitoon. Olemme johdonmukaisia  ja noudatamme turvallisia toimintatapoja.

Toimintaperiaatteemme

HYVÄ HOITO

Hyvä perushoito on tärkeä osa hyvää elämää. Huolehdimme yhdessä, että asukas voi hyvin ja saa laadukasta ja arvokasta hoivaa ja huolenpitoa. Kuuntelemme asukasta ja kohtaamme hänet tasavertaisena ihmisenä, ammatillisesti ja ystävällisesti. Hoitotilanteissa olemme läsnä asukkaalle. Kehitämme jatkuvasti hoitotyötämme ja osaamistamme.

Myös henkinen ja sosiaalinen hyvinvointi ovat tärkeä osa hyvää elämää. Annamme asukkaalle aikaa keskusteluun ja tuemme häntä pitämään yhteyttä omaisiin ja osallistumaan talon viriketoimintaan sekä toimintaan myös talon ulkopuolella.

TURVALLISUUS

Meille on tärkeää, että asukkaat kokevat olonsa turvalliseksi ja luottavat henkilökuntaan ja siihen, että saavat apua kun sitä tarvitsevat. Hoitajat ovat läsnä yksikössä ympäri vuorokauden ja aina asukkaiden ja omaisten tavoitettavissa. Luotettava lääkehoito ja sujuvat hoitoketjut yksiköiden välillä ovat osa turvallista hoitoa. Henkilökunta on koulutettua ja tiedonsaanti asukasta hoitavien yksiköiden ja henkilöiden välillä on saumatonta.

Talon tilat ovat esteettömät ja turvalliset asua ja liikkua. Kaikilla asukkailla on käytössään turvahälytinjärjestelmä ja jokaisella asukkaalla on nimetty omahoitaja.

ASIAKASLÄHTÖISYYS

Olemme kaikki työssä asukasta varten ja hänen tarpeensa ja voimavaransa ohjaavat toimintaamme. Huomioimme asukkaan persoonan sekä hänen tapansa ja tottumuksensa.

Asukkaat ovat yksilöitä ja saavat oman henkilökohtaisen palvelusuunnitelmansa mukaisen hoidon ja huolenpidon. Kuuntelemme jokaista asukastamme, hänen näkemyksiään arvostetaan ja häntä kohdellaan kaikissa tilanteissa arvokkaasti ja hyvin.

ITSEMÄÄRÄÄMISOIKEUS

Asukkailla on vapaus valita ja mahdollisuus vaikuttaa elämäänsä koskeviin asioihin kykynsä mukaan. Työntekijät kunnioittavat asukkaan kotia ja asukkaan elämäntapoja. Asukas saa myös palvelutalossa elää oman näköistä elämää, tehdä valintoja ja hänen toiveitaan ja mielipiteitään kuunnellaan.

VASTUULLISUUS

Jokainen hoitaa oman työtehtävänsä sovitulla tavalla ja luottaa myös toisen tekemään työhön. Noudatamme työpaikan sääntöjä ja ohjeita sekä hoitotyön eettisiä periaatteita. Toimimme tiimissä vastuullisesti toista työntekijää arvostaen ja kunnioittaen.

Huolehdimme työn laadusta ja tiedon kulusta. Jokainen huolehtii oman työnsä ja ammattitaitonsa kehittämisestä ja suhtautuu avoimesti muutokseen. Toimimme työssämme vastuullisesti ja huolehdimme asukkaiden lisäksi myös itsestämme ja työvälineistämme. Raportoimme epäkohdista ja huolehdimme työssä jaksamisesta.